queen_of_angmar: (Default)
queen_of_angmar ([personal profile] queen_of_angmar) wrote2020-03-04 12:36 am

Не кажіть, що вас не попередили

Всім привіт. Мене звуть Галя, мені 22, і я дуже розумна жінка :) 
Ви можете знайти мене в ЖЖ по ніку witch_leticia. Там мені перестало подобатись, тому я перебралась сюди разом зі своєю любов*ю до фентезійного пафосу і різної нечистої сили. 

Я люблю светри-кенгуру, Ясю, маму, сапатистів і сир з редискою. 
Я не люблю шоколаду, погано вичитаних текстів, футболок з Че і Ліну Костенко. 
Я терпіти не можу ВО "Свобода", всяку муть про расову чистоту і коли мужчини стверджують свою маскулінність, гиркаючи чи піднімаючи руку на жінку. 

Я додаю Вас в друзі, бо мені дуже-дуже-дуже цікаві Ви або Ваш блог. Рідко коментую, але завжди уважно читаю.

Тут рідко є серйозна аналітика чи новини, частіше - лічна жизнь і бесценні размишлізми аффтара. 

Дуже багато фактів про мене - тут
  Перед тим, як мене зафрендити, прошу прочитати - оце

Увага! В моменти злості чи поганого настрою аффтара, рівень ненормативності мови цього блогу може стати причиною істеричного припадку у прихильників комісії з питань моралі.

 

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.