queen_of_angmar: (Запіскі кніжного червя)
[personal profile] queen_of_angmar
Я точно знаю, що в кожній області людських знань є Одна_класна_книжка, яка дуже круто і просто все пояснює, от для людей, які раніше цим не займались (наприклад, Кіммел, якщо йдеться про гендер в брєнному чіловєчєскому суспільстві або Хоффман, якщо про тероризм, або Делла Порта і Даяні, якщо про соушиал мувментс - ну, ви поняли ;) )
Так от, другі, порадьте мені таких кніжек для дураків по природничих науках. Особо мені цікава генетика, антропологія і загальний курс фізики з хімією.
Пасіба.
Забула я, якщо що, зі шкільного курсу майже все а хімію, стидно признатись, я і на рівні шкільного курсу ніколи не знала.
Наближаються канікули, пора розвивать мізки в нових напрямках і ізучать мір.

В тред прізиваються в першу очірідь [livejournal.com profile] wasserstrahl i [livejournal.com profile] noddeat
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

queen_of_angmar: (Default)
queen_of_angmar

July 2014

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516 171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

  • Style: Winterborn for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:18 am
Powered by Dreamwidth Studios